Vyhľadávanie

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.

Do košíku bolo pridané

ks

Zavolajte nám +420 604 727 732

Osobné údaje

Zásady spracovania osobných údajov

Obchodná spoločnosť Borovka Event s.r.o, so sídlom Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, IČO: 014 00 690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach oddiel C, vložka 21579 (ďalej len "správca") týmto v súlade s ustanoveniami článku 12 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služieb.

Osobné údaje

Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len "osobné údaje").

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z zvláštnych právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy s dotknutou osobou a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany. Nie sú odovzdávané osobné údaje patriace do skupiny zvláštných kategórií osobných údajov.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy.

Doba spracovania

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú k vyriešeniu sporov majúcich svoj pôvod v uzatvorenej zmluve.

Poučenie subjektu údajov

Spoločnosť Borovka Event s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencie práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované, osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiada miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
 6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
 7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov

V Českých Budejoviciach dňa 1. 3. 2019