Vyhľadávanie

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.

Do košíku bolo pridané

ks

Zavolajte nám +420 604 727 732

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené termíny týchto všeobecných obchodných podmienok majú význam definovaný v tomto odstavci:

 • Prenajímateľ - spoločnosť Borovka Event s.r.o. so sídlom Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, IČO: 01400690, DIČ: CZ01400690, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budejoviciach pod sp. zn. C 21579.
 • Nájomca - osoba, ktorá prejavila záujem o služby Prenajímateľa prostredníctvom záväznej Objednávky, na základe ktorej následne došlo k uzavretiu zmluvy medzi ňou a Prenajímateľom.
 • Objednávka - záväzný návrh Nájomcu na uzavretie zmluvy.
 • Zmluva - záväzok, ktorého obsahom sú práva a povinnosti Nájomcu a Prenajímateľa vyplývajúce z (podnikateľského) nájmu hnuteľných vecí. Na účely týchto VOP so Zmluvou myslí aj Rámcová zmluva.
 • Rámcová zmluva - Zmluva, ktorá okrem iného upravuje podmienky dlhodobej spolupráce medzi Nájomcom a Prenajímateľom do budúcnosti.
 • Predmet nájmu - veci hnuteľné (inventár / mobiliár / technika), ktoré má Prenajímateľ podľa Zmluvy poskytnúť Nájomcovi dočasne k užívaniu.
 • Spotrebiteľ - osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu s Prenajímateľom.
 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež "VOP") - základné podmienky nájmu hnuteľných vecí určujúce časť obsahu zmluvy.
 • Doba plnenia - deň a čas, v ktorom má Prenajímateľ Nájomcovi dodať Predmet plnenia podľa zmluvy.
 • Splatnosť - dátum, do kedy má Nájomca Prenajímateľovi uhradiť peňažný záväzok zo zmluvy.
 • Cena nájomného - odmena v peniazoch stanovená v Zmluve patriaca Prenajímateľovi za poskytnutie služby nájmu veci hnuteľnej Nájomcovi.
 • Prepravca - osoba odlišná od Prenajímateľa zabezpečuje dopravu Predmetu nájmu do miesta určeného Nájomcom.
 • Kaucia - peňažná istota dohodnutá v zmluve.
 • E-shop - internetový obchod na adrese www.borovkarental.cz prevádzkovaný Prenajímateľom.​

2. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto VOP sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníku, v platnom a účinnom znení ku dňu odoslania Objednávky (ďalej aj "zákon"), a záväzne upravujú vzťahy medzi Nájomcom a Prenajímateľom.
 2. Nájomca podaním Objednávky potvrdzuje (zaškrtnutím políčka pred odoslaním alebo odovzdaním Objednávky), že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Prenajímateľ a Nájomca uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred VOP. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy. Právne vzťahy Prenajímateľa s Nájomcom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
 4. Má sa za to, že sa Nájomca s týmito VOP zoznámil, ak došlo k uzavretiu Zmluvy.

3. Vznik Zmluvy

 1. Objednávkou činí Nájomca Prenajímateľovi záväzný návrh na uzavretie zmluvy. Objednávka môže byť urobená buď písomne, elektronicky prostredníctvom E-shopu Prenajímateľa alebo emailom, alebo telefonicky. Objednávku môže Nájomca zmeniť len v prípade, že je o tom Prenajímateľ informovaný ešte predtým, než odošle potvrdenie prijatia Objednávky.
 2. V prípade uskutočnenia Objednávky elektronicky, prostredníctvom E-shopu, Nájomca po realizácie objednávky najprv dostane informačný email, v ktorom Prenajímateľ informuje Nájomcu, že mu bola Objednávka zo strany Nájomcu doručená, bez toho aby však došlo k jej záväznému potvrdeniu zo strany Prenajímateľa. Pre vylúčenie pochybností Prenajímateľ uvádza a Nájomca si je vedomý toho, že tento informačný email nie je záväzným potvrdením prijatia Objednávky, ktorým sa uzatvára Zmluva podľa bodu 3.3. týchto VOP.
 3. Zmluva je platne uzavretá v okamihu, keď oprávnená osoba Prenajímateľa potvrdí prijatie Objednávky písomne (vrátane elektronicky) alebo telefonicky. Odchýlky v potvrdení Prenajímateľa od pôvodnej Objednávky sa považujú za nový návrh na uzavretie zmluvy. Akékoľvek dodatočné zmeny v už potvrdení Objednávky sú považované za návrh na zmenu zmluvy alebo za žiadosť o zrušenie zmluvy a prevedenie novej Objednávky. Ak Prenajímateľ so zmenami súhlasí, vystaví nové potvrdenie o prijatí vrátane nových Dôb plnenia.
 4. Pokiaľ Prenajímateľ nepotvrdí prijatie Objednávky urobenej v písomnej forme do 2 pracovných dní od jej doručenia, považuje sa za zaniknutú.
 5. Zmluva je platne uzatvorená aj v prípade, že sa Nájomca osobne dostaví do sídla alebo prevedzkárne Prenajímateľa, ústne vykoná Objednávku a Prenajímateľ na mieste ústne potvrdí príjem alebo Nájomca prevezme Predmet nájmu.​​

4. Dodacie podmienky

 1. Prenajímateľ je povinný dodať Predmet nájmu v množstve, akosti a prevedení podľa uzatvorenej zmluvy so všetkým, čo je potrebné k jeho riadnemu užívaniu.
 2. Predmet nájmu bude dodaný vo vhodnom obale tak, aby zodpovedal dohodnutým prepravným podmienkam. Náklady spojené s balným nesie Prenajímateľ.
 3. Dokladom preukazujúcim dodanie Predmetu nájmu je preberací protokol, ktorý je Nájomca, alebo ním poverená osoba, povinný potvrdiť a odovzdať Prenajímateľovi alebo jeho zamestnancovi pri prevzatí Predmetu nájmu, alebo bez zbytočného odkladu po prevzatí Predmetu nájmu Prenajímateľovi doručiť.
 4. V prípadoch, keď súčasťou záväzku Prenajímateľa podľa Zmluvy je zabezpečenie dopravy Predmetu nájmu do určitého miesta a túto dopravu zabezpečuje Prepravca, je dokladom preukazujúcim dodanie Predmetu nájmu doklad Prepravca potvrdený Nájomcom alebo osobou ním poverenou.
 5. Prenajímateľ sa pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi, alebo osobe ním poverenej, presvedčí, že Predmet nájmu je v dobrom stave a bez vád, predvedie Nájomcovi, že je funkčný, ak je to obvyklé, a zoznámi Nájomcu s pravidlami pre zaobchádzanie s nimi alebo mu odovzdá pokyny v písomnej forme.
 6. Nájomca je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť na to, aby Prenajímateľ mohol Predmet nájmu podľa dohodnutých podmienok dodať.
 7. Ak je súčasťou záväzku Prenajímateľa doprava Predmetu nájmu na miesto určené Nájomcom, je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi potrebné inštrukcie v písomnej forme (možno aj elektronicky) alebo telefonicky aspoň 24 hodín pred dohodnutou Dobou plnenia. Súčasťou inštrukcií budú všetky informácie potrebné k doprave Predmetu nájmu, najmä identifikácia osoby, poverenej Nájomcom k prevzatiu Predmetu nájmu, identifikácia miesta vykládky, doba prevzatia a špecifikácia prípadných obmedzení (časových a iných) pri prevzatí Predmetu nájmu. V prípade, že Prenajímateľ nedostane tieto inštrukcie včas, je oprávnený posunúť dohodnutú Dobu plnenia, bez toho, aby tým porušil Zmluvu. Pokiaľ budú inštrukcie neúplné alebo nepresné, musí Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi škodu, ktorá z toho vznikla.

5. Platobné podmienky

 1. Cena nájomného za prenájom Predmetu nájmu je uvedená v zmluve.
 2. Cena dopravy zvolenej Nájomcom pred dokončením Objednávky je uvedená v zmluve.
 3. Cena montáže (inštalácie) a demontáže (deinštalácie) vyžiadanej Nájomcom pred dokončením Objednávky je uvedená v zmluve.
 4. Cena nájomného je stanovená vrátane všetkých poplatkov a daní a zahŕňa aj prípadnú dopravu a montáž, ak je dohodnutá v zmluve a pokiaľ ju zabezpečuje Prenajímateľ alebo ním zvolený Prepravca. To neplatí u zmlúv, kde Nájomca nie je Spotrebiteľ.
 5. Cena nájomného je splatná v deň uvedený ako dátum Splatnosti na faktúre (ďalej aj "daňový doklad"), najneskôr však v okamihu prevzatia Predmetu nájmu Nájomcom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzatvorená Rámcová zmluva, je Cena nájomného splatná podľa podmienok uvedených v príslušnej Zmluve.
 6. V prípade, že je v zmluve dohodnutá Kaucia, vystaví na ňu Prenajímateľ faktúru sa Splatnosťou v deň vystavenia, ktorá sa nepovažuje za daňový doklad.
 7. V prípade dodania Predmetu nájmu Prepravcom je dátumom zdaniteľného plnenia deň odovzdania Predmetu nájmu Prepravcovi, daňový doklad bude Nájomcovi odovzdaný spolu s Predmetom nájmu. Nájomca bude o odoslaní informovaný emailom, alebo telefonicky.
 8. Daňový doklad môže byť Nájomcovi takisto zaslaný iba elektronicky vo formáte PDF. Prenajímateľ je povinný doručiť originál faktúry na adresu sídla Nájomcu len v prípadoch výslovne uvedených v Rámcovej zmluve.
 9. Cenu nájomného Nájomca uhradí prevodným príkazom na bankový účet Prenajímateľa uvedený na daňovom doklade (tzn. V Zmluve alebo Objednávke). Cena nájomného sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania peňažnej čiastky na bankový účet Prenajímateľa.

6. Kaucia

 1. Ak to bolo dohodnuté v Zmluve, Nájomca zaplatí prenajímateľovi Kauciu, a to najneskôr pri uzavretí zmluvy a vo výške v Zmluve dohodnutej. Kaucia sa považuje za dohodnutú, ak je v Zmluve uvedená jej výška.
 2. Kaucia zaisťuje zaplatenie Ceny nájomného a splnenia iných povinností Nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj splnenie povinnosti na náhradu škody.
 3. Kauciu, prípadne zníženú o nároky uvedené v bode 10. 7 týchto VOP, je Prenajímateľ povinný Nájomcovi vrátiť do 7 dní po prevzatí vráteného Predmetu nájmu.

7. Povinnosti Nájomcu

 1. Pri prevzatí Predmetu nájmu potvrdí Nájomca či osoba Nájomcom poverená prevzatie Predmetu nájmu svojím podpisom na preberacom protokole.
 2. Nájomca, alebo ním poverený pracovník je povinný vykonať bezodkladne kontrolu preberaného Predmetu nájmu.
 3. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, že s Predmetom nájmu bude zaobchádzať starostlivo tak, aby nebol akokoľvek poškodený, a že bude riadne a včas vrátený  vo vopred dohodnutom termíne a na vopred dohodnutom mieste vrátenia.
 4. Nájomca musí pri užívaní Predmetu nájmu postupovať v súlade s návodom a pokynmi Prenajímateľa, s ktorými bol oboznámený pri prevzatí.
 5. Nájomca je povinný umožniť kedykoľvek Prenajímateľovi prístup k Predmetu nájmu za účelom vykonania kontroly, a to bez zbytočného odkladu.
 6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať bežnú údržbu Predmetu nájmu.
 7. Nájomca oznámi prenajímateľovi poškodenie, stratu alebo zničenie veci bez zbytočného odkladu. Takisto oznámi bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré je povinný vykonať Prenajímateľ. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní Predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv Prenajímateľom.
 8. Nájomca je povinný zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na Predmete nájmu.
 9. Nájomca je povinný pri skončení nájmu vrátiť prenajatý Predmet nájmu Prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania alebo obvyklému spôsobu užívania, pokiaľ nebol dohodnutý, vyčistený a so všetkým príslušenstvom, ktoré k nemu dostal.

8. Povinnosti Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu Nájomcovi tak, aby ho mohol užívať k dohodnutému účelu, alebo ak nie je dojednaný, k účelu obvyklému.
 2. Prenajímateľ bude udržiavať Predmet nájmu v takom stave, aby mohol slúžiť tomu užívaniu, pre ktoré bol prenajatý.
 3. Prenajímateľ zabezpečí Nájomcovi nerušené užívanie Predmetu nájmu po dobu trvania nájmu.
 4. Prenajímateľ je pri vrátení Predmetu nájmu povinný dôkladne prekontrolovať a prepočítať všetky vrátené časti Predmetu nájmu. Následne pošle Nájomcovi uvedené počty vrátených vecí a vyčíslenie škôd k vyjadreniu sa, pre prípad, že Nájomca niektoré doteraz nevrátené veci dohľadal.

9. Odpovednosť za vady

 1. Ak má vec vadu, pre ktorú ju nemožno riadne užívať alebo pre ktorú sa môže užívať len so značnými ťažkosťami, má Nájomca právo, aby mu Prenajímateľ, ak je to možné, poskytol inú vec slúžiacu tomu istému účelu.
 2. Po dobu, po ktorú Nájomca nemohol z dôvodu na strane Prenajímateľa vec riadne užívať vôbec alebo len so značnými ťažkosťami, má Nájomca právo na odpustenie Ceny nájomného, alebo na zľavu z Ceny nájomného alebo zníženie Ceny nájomného; svoje právo musí Nájomca uplatniť u prenajímateľa do konca dohodnuté doby trvania zmluvy, inak zanikne.

10. Následky neplnění povinností

 1. V prípade omeškania sa Nájomcu s úhradou akýchkoľvek peňažných platieb Prenajímateľovi je Prenajímateľ oprávnený pozastaviť dodávky Predmetu nájmu, a to až do vyriešenia danej situácie.
 2. V prípade omeškania sa, Nájomca s úhradou akýchkoľvek peňažných platieb Prenajímateľovi, je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dennej sadzby 1% z dlžnej sumy, za každý začatý deň omeškania. Výška dennej sadzby nepresiahne 200 Kč. Okrem zmluvnej pokuty má Prenajímateľ voči Nájomcovi právo na náhradu každú škodu takto vzniknutú. Tento bod VOP sa neuplatňuje, ak je Nájomca Spotrebiteľ.
 3. V prípade omeškania sa Nájomcu s prevzatím Predmetu Prenajímateľovi je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dennej sadzby 1% z dlžnej sumy, za každý započatý deň omeškania. Výška dennej sadzby nepresiahne 200 Kč. Okrem zmluvnej pokuty má Prenajímateľ voči Nájomcovi právo na náhradu každej škody takto vzniknutej. Tento bod VOP sa neuplatňuje, ak je Nájomca Spotrebiteľ.
 4. V prípade omeškania sa Nájomcu s vrátením Predmetu nájmu Prenajímateľovi je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dennej sadzby 1% z dlžnej sumy, za každý započatý deň omeškania. Výška dennej sadzby nepresiahne 200 Kč. Okrem zmluvnej pokuty má Prenajímateľ voči Nájomcovi právo na náhradu všetky škody takto vzniknuté. Tento bod VOP sa neuplatňuje, ak je Nájomca Spotrebiteľ.
 5. Nájomca platí za každý deň omeškania s vrátením Predmetu nájmu zodpovedajúcu časť Ceny nájomného vypočítanej podľa zmluvy.
 6. Prenajímateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených s vymáhaním každej jednotlivej nesplnené povinnosti zo strany Nájomca v paušálnej výške 1200 Kč. Právo Prenajímateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. Tento bod VOP sa neuplatňuje, ak je Nájomca Spotrebiteľ.
 7. Prenajímateľ je oprávnený si včas nezaplatenú Cenu nájomného, ​​úroky z omeškania, zmluvnú pokutu aj náhradu vzniknutej škody strhnúť z vratnej Kaucie, ak bola dohodnutá v zmluve.
 8. Nájomca má povinnosť oznámiť poškodenie, zničenie alebo stratu Predmetu nájmu bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi. Ak už uplynula doba trvania zmluvy, alebo došlo k jej ukončeniu a Nájomca Prenajímateľovi skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete neoznámi, platí ďalej Cenu nájomného a to aj pokiaľ nemohol vec riadne užívať.
 9. V prípade poškodenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi časť sumy (primeranú k miere poškodenia) označené v E-shope na príslušnom predmete nájmu ako "Cena pri strate". V prípade straty či zničenia predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi čiastku označenú v E-shope na príslušnom Predmetu nájmu ako "Cena pri strate".

11. Vylúčenie odpovednosti

 1. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú nesplnením svojich povinností zo zmluvy, ak k porušeniu došlo v dôsledku mimoriadnej nepredvídateľné a neprekonateľné prekážky, vzniknutej nezávisle od jeho vôle. Za prekážku vzniknutú nezávisle od vôle Prenajímateľa sa považujú najmä výluka v prevádzke, štrajk, epidémia, požiar, prírodné katastrofy, vojnové konflikty, embargo, opatrenia zo strany štátu (EÚ) vrátane antidumpingu. Prenajímateľ musí existenciu takejto prekážky bezodkladne písomne oznámiť Nájomcovi a urobiť všetky opatrenia na zmiernenie následkov nesplnenie svojich povinností. V prípade trvania prekážky po dobu dlhšiu ako 3 mesiace sú Nájomca aj Prenajímateľ povinní obnoviť rokovania o Zmluve. Ten to bod VOP platí obdobne pre Nájomcu.
   

12. Doba trvania a skončenie Zmluvy

 1. Zmluva zásadne trvá po dobu v nej určenú, pokiaľ v nej nie je uvedené inak, alebo z nej priamo nevyplýva, že sa jedná o záväzok na dobu neurčitú.
 2. Ak si Nájomca neprevezme Predmet nájmu v lehote do 48 hodín od dňa data dojednaného pre prevzatie v Zmluve, je Prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Právo Prenajímateľa na náhradu škody odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté.
 3. Ak je doba trvania zmluvy dlhšia ako 30 dní alebo sa jedná o Zmluvu na dobu neurčitú Prenajímateľ a nájomca majú právo ju vypovedať. Výpovedná doba je 10 dní, u zmlúv trvajúcich 30 - 90 dní a 1 mesiac u zmlúv trvajúcich dlhšie alebo u zmlúv na dobu neurčitú.
 4. Prenajímateľ má právo vypovedať Zmluvu vždy aj bez výpovednej doby, ak Nájomca mešká s uhradením Ceny nájmu alebo ak užíva Predmet nájmu takým spôsobom, že sa opotrebováva nad mieru primeranú okolnostiam alebo že hrozí jeho zničenie a  ak neuposlúchne Nájomca predchádzajúcej výzvy Prenajímateľa , aby tak nerobil.
 5. Nájomca môže Zmluvu vypovedať vždy aj bez výpovednej doby, ak Prenajímateľ mešká s dodaním Predmetu nájmu po viac ako 3 dňoch, aj napriek písomnému upozorneniu Nájomcu a Nájomcovi v súvislosti s tým preukázateľne vzniká škoda.
 6. V iných prípadoch, ako stanovujú tieto VOP, sa Zmluvu vypovedať nedá.
 7. Odstúpiť od zmluvy možno iba v prípadoch ustanovených v týchto VOP alebo zákonom.

13. Ochrana osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi Nájomcu podlieha príslušným právnym predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR). Zásady, ktorými sa spracovanie osobných údajov Nájomca riadi, sú obsiahnuté v stránke Zásady spracovania osobných údajov.

v.13. Záverečné ustanovenia

 1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Miestne príslušným súdom 1. stupňa je súd v mieste sídla Prenajímateľa, to neplatí, ak je Nájomca Spotrebiteľ.
 2. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Zmluvy, kde Nájomca je Spotrebiteľ možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Nájomca Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia. Podrobné informácie o mimosúdnom riešení sporov sú dostupné tu.
 3. Nájomca i Prenajímateľ potvrdzujú, že sa zoznámili so všetkými bodmi týchto VOP a že s nimi súhlasia.
 4. Tieto obchodné podmienky treba vykladať v súlade s právnou úpravou platnou a účinnou v čase uzavretia zmluvy. Neplatnosť jednotlivých ustanovení obchodných podmienok podľa právnych predpisov nemá za následok neplatnosť obchodných podmienok ako celku.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa: 15. 3. 2019