Vyhľadávanie

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.

Do košíku bolo pridané

ks

Zavolajte nám +420 735 170 699

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky - pronájem

1. Vymezení pojmů

Níže uvedené termíny těchto všeobecných obchodních podmínek mají význam definovaný v tomto odstavci:

 • Pronajímatel - společnost Borovka Event s.r.o. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 01400690, DIČ: CZ01400690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21579.
 • Nájemce - osoba, která projevila zájem o služby Pronajímatele prostřednictvím závazné Objednávky, na základě níž následně došlo k uzavření Smlouvy mezi ní a Pronajímatelem.
 • Objednávka – závazný návrh Nájemce na uzavření Smlouvy.
 • Smlouva – závazek, jehož obsahem jsou práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele vyplývající z (podnikatelského) nájmu věcí movitých. Pro účely těchto VOP se Smlouvou myslí i Rámcová smlouva.
 • Rámcová smlouva – Smlouva, která mimo jiné upravuje podmínky dlouhodobé spolupráce mezi Nájemcem a Pronajímatelem do budoucna.
 • Předmět nájmu – věci movité (inventář/mobiliář/technika), které má Pronajímatel podle Smlouvy poskytnout Nájemci dočasně k užívání.
 • Spotřebitel - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem.
 • Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) - základní podmínky nájmu věcích movitých určující část obsahu Smlouvy.
 • Doba plnění - den a čas, ve kterém má Pronajímatel Nájemci dodat Předmět plnění podle smlouvy.
 • Splatnost – datum, do kdy má Nájemce Pronajímateli uhradit peněžitý závazek ze Smlouvy.
 • Cena nájemného – odměna v penězích stanovená ve Smlouvě náležející Pronajímateli za poskytnutí služby nájmu věci movité Nájemci.
 • Přepravce – osoba odlišná od Pronajímatele zajišťující dopravu Předmětu nájmu do místa určeného Nájemcem.
 • Kauce – peněžitá jistota sjednána ve Smlouvě.
 • E-shop – online platforma na internetové adrese www.borovkarental.cz, provozovaná Pronajímatelem, na níž Pronajímatel nabízí věci movité (inventář/mobiliář/technika) k pronájmu.

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni odeslání Objednávky (dále také „zákon“), a závazně upravují vztahy mezi Nájemcem a Pronajímatelem, jako stranami Smlouvy (případně Rámcové smlouvy).
 2. Nájemce podáním Objednávky potvrzuje (zaškrtnutím políčka před odesláním nebo předáním Objednávky), že se obeznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Nebyla-li Objednávka Nájemce provedena prostřednictvím E-shopu, obdrží Nájemce VOP jako přílohu potvrzení Objednávky na emailovou adresu, kterou sdělí Pronajímateli.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Pronajímatel a Nájemce uzavřou písemnou Smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení Smlouvy upřednostněny před VOP. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální Smlouvou, má přednost text individuální Smlouvy. Právní vztahy Pronajímatele s Nájemcem, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
 4. Má se za to, že se Nájemce s těmito VOP seznámil, pokud došlo k uzavření Smlouvy.

3. Vznik Smlouvy

 1. Objednávkou činí Nájemce Pronajímateli závazný návrh na uzavření Smlouvy. Objednávka může být učiněna buď písemně, elektronicky prostřednictvím E-shopu Pronajímatele nebo emailem, anebo telefonicky. Objednávku může Nájemce změnit pouze v případě, že je o tom Pronajímatel informován ještě předtím, než odešle potvrzení přijetí Objednávky.
 2. V případě učinění Objednávky elektronicky, prostřednictvím E-shopu, Nájemce po učinění Objednávky nejprve obdrží informační email, v němž Pronajímatel informuje Nájemce, že mu byla Objednávka ze strany Nájemce doručena, aniž by však došlo k jejímu závaznému potvrzení ze strany Pronajímatele. Pro vyloučení pochybností Pronajímatel uvádí a Nájemce si je vědom toho, že tento informační email není závazným potvrzením přijetí Objednávky, jímž se uzavírá Smlouva dle bodu 3.3. těchto VOP. 
 3. Smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Pronajímatele potvrdí přijetí Objednávky písemně (rovněž elektronicky) nebo telefonicky. Odchylky v potvrzení Pronajímatele od původní Objednávky se považují za nový návrh na uzavření Smlouvy. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce jsou považovány za návrh na změnu Smlouvy nebo za žádost o zrušení Smlouvy a provedení nové Objednávky. Pokud Pronajímatel se změnami souhlasí, vystaví nové potvrzení o přijetí včetně nových Dob plnění. 
 4. Pokud Pronajímatel nepotvrdí přijetí Objednávky učiněné v písemné formě do 5 pracovních dnů od jejího doručení, považuje se za zaniklou. 
 5. Smlouva je platně uzavřena i v případě, že se Nájemce osobně dostaví do sídla nebo provozovny Pronajímatele, ústně provede Objednávku a Pronajímatel na místě ústně potvrdí její přijetí nebo Nájemce převezme Předmět nájmu.

4. Dodací podmínky

 1. Pronajímatel je povinen dodat Předmět nájmu v množství, jakosti a provedení dle uzavřené Smlouvy se vším, co je potřeba k jeho řádnému užívání.
 2. Předmět nájmu bude dodán ve vhodném obalu tak, aby odpovídal dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese Pronajímatel.
 3. Dokladem prokazujícím dodání Předmětu nájmu je předávací protokol nebo dodací list, který je Nájemce, nebo osoba jím pověřená, povinen potvrdit a předat Pronajímateli nebo jeho zaměstnanci při převzetí Předmětu nájmu, nebo bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu nájmu Pronajímateli doručit.
 4. V případech, kdy součástí závazku Pronajímatele dle Smlouvy je zajištění dopravy Předmětu nájmu do určitého místa a tuto dopravu zajišťuje Přepravce, je dokladem prokazujícím dodání Předmětu nájmu doklad Přepravce potvrzený Nájemcem nebo osobou jím pověřenou. 
 5. Nájemce se při převzetí Předmětu nájmu od Pronajímatele nebo Přepravce, přesvědčí, že Předmět nájmu je v dobrém stavu a bez vad. Na výzvu Nájemce a pokud to obvyklé Pronajímatel předvede Nájemci, že je Předmět nájmu funkční a seznámí Nájemce s pravidly pro zacházení s ním nebo mu předá pokyny v písemné formě. 
 6. Nájemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost k tomu, aby Pronajímatel mohl Předmět nájmu dle sjednaných podmínek dodat.
 7. Je-li součástí závazku Pronajímatele doprava Předmětu nájmu na místo určené Nájemcem, je Nájemce povinen předat Pronajímateli potřebné instrukce v písemné formě (možno i elektronicky) nebo telefonicky alespoň 24 hodin před sjednanou Dobou plnění. Součástí instrukcí budou všechny informace nezbytné k dopravě Předmětu nájmu, zejména pak identifikace osoby, pověřené Nájemcem k převzetí Předmětu nájmu, identifikace místa vykládky, doba převzetí a specifikace případných omezení (časových a jiných) při převzetí Předmětu nájmu. V případě, že Pronajímatel neobdrží tyto instrukce včas, je oprávněn posunout sjednanou Dobu plnění, aniž  tím poruší Smlouvu. Pokud budou instrukce neúplné či nepřesné, musí Nájemce zaplatit Pronajímateli škodu z toho vzniklou.

5. Platební podmínky

 1. Cena nájemného za pronájem Předmětu nájmu je uvedena ve Smlouvě. 
 2. Cena dopravy zvolené Nájemcem před dokončením Objednávky je uvedena ve Smlouvě. 
 3. Cena montáže (instalace) a demontáže (deinstalace) vyžádané Nájemcem před dokončením Objednávky je uvedena ve Smlouvě.  
 4. Cena nájemného je stanovena včetně všech poplatků a daní a zahrnuje i případnou dopravu, montáž i demontáž, pokud je ujednána ve Smlouvě a pokud ji zajišťuje Pronajímatel nebo jím zvolený Přepravce. To neplatí u Smluv, kde Nájemce není Spotřebitel.
 5. Cena nájemného je splatná v den uvedený jako datum Splatnosti na faktuře (dále také „daňový doklad“), nejpozději však v okamžiku převzetí Předmětu nájmu Nájemcem, pokud není ujednáno jinak. Je-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena Rámcová smlouva, je Cena nájemného splatná dle podmínek uvedených v příslušné Smlouvě.
 6. V případě, že je ve Smlouvě ujednána Kauce, vystaví na ni Pronajímatel fakturu se Splatností v den vystavení, která se nepovažuje za daňový doklad. 
 7. V případě dodání Předmětu nájmu Přepravcem je datem zdanitelného plnění den předání Předmětu nájmu Přepravci, daňový doklad bude Nájemci předán spolu s Předmětem nájmu. Nájemce bude o odeslání informován emailem, nebo telefonicky. 
 8. Daňový doklad může být Nájemci rovněž zaslán pouze elektronicky ve formátu PDF. Pronajímatel je povinen doručit originál faktury na adresu sídla Nájemce pouze v případech výslovně uvedených v Rámcové smlouvě. 
 9. Cenu nájemného Nájemce uhradí převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele uvedený na daňovém dokladu (tzn. ve Smlouvě či Objednávce). Cena nájemného se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet Pronajímatele.

6. Kauce

 1. Bylo-li to sjednáno ve Smlouvě, Nájemce zaplatí pronajímateli Kauci, a to nejpozději při uzavření Smlouvy a ve výši ve Smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve Smlouvě uvedena její výše.
 2. Kauce zajišťuje zaplacení Ceny nájemného a splnění jiných povinností Nájemce vyplývajících ze Smlouvy, jakož i splnění povinnosti k náhradě škody.
 3. Kauci, případně poníženou o nároky uvedené v bodě 10. 7 těchto VOP, je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit do 7 dnů po převzetí vráceného Předmětu nájmu.

7. Povinnosti Nájemce

 1. Při převzetí Předmětu nájmu potvrdí Nájemce či osoba Nájemcem pověřená převzetí Předmětu nájmu svým podpisem na předávacím protokolu nebo dodacím listu.
 2. Nájemce, nebo jím pověřený pracovník je povinen provést bezodkladně kontrolu přebíraného Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce shledá na Předmětu nájmu jakékoliv vady, je Nájemce povinen tyto uvést do předávacího protokolu nebo dodacího listu, jinak se bude mít za to, že byl Předmět nájmu odevzdán v bezvadném stavu.
 3. Nájemce se zavazuje zajistit, že s Předmětem nájmu bude zacházeno pečlivě a pouze k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, tak, aby nebyl jakkoliv poškozen, a že bude řádně a včas vrácen v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém místě vrácení. Nájemce není oprávněn přetěžovat Předmět nájmu nad jeho sjednaný účel, povolenou zátěž, povětrnostní podmínky či jeho technické parametry. 
 4. Nájemce musí při užívání Předmětu nájmu postupovat v souladu s návodem a pokyny Pronajímatele, s nimiž byl seznámen při převzetí nebo jež si od Pronajímatele vyžádal. V případě, že si Nájemce není jist, jak Předmět nájmu užívat, musí si před prvním užitím Předmětu nájmu vyžádat informace od Pronajímatele. 
 5. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv Pronajímateli přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu.
 6. Nájemce je povinen na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu Předmětu nájmu.
 7. Nájemce oznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci bez zbytečného odkladu. Rovněž oznámí bez zbytečného odkladu Pronajímateli potřebu oprav, které je povinen provést Pronajímatel. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání Předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav Pronajímatelem.
 8. Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo úprav Předmětu nájmu, včetně změn ve způsobu jeho instalace či ukotvení. 
 9. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý Předmět nájmu Pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání nebo obvyklému způsobu užívání, pokud nebyl sjednán, vyčištěn a s veškerým příslušenstvím, které k němu obdržel.
 10. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k Předmětu nájmu užívací právo. Zřídí-li Nájemce třetí osobě užívací právo k Předmětu nájmu bez souhlasu Pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení Nájemcových povinností. Umožní-li Nájemce užívat Předmět nájmu třetí osobě, odpovídá Pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby Předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo po Nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny Předmětu nájmu. 

8. Povinnosti Pronajímatele

 1. Pronajímatel přenechává Předmět nájmu Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému. 
 2. Pronajímatel bude udržovat Předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat. 
 3. Pronajímatel zajistí Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po dobu trvání nájmu. 
 4. Pronajímatel je při vrácení Předmětu nájmu povinen důkladně překontrolovat a přepočítat všechny vrácené části Předmětu nájmu. Následně pošle Nájemci uvedené počty navrácených věcí a vyčíslení škod k vyjádření, pro případ, že Nájemce některé doposud nevrácené věci dohledal.

9. Odpovědnost za vady

 1. Má-li věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se značnými obtížemi, má Nájemce právo, aby mu Pronajímatel, je-li to možné, poskytl jinou věc sloužící témuž účelu.
 2. Po dobu, po niž Nájemce nemohl z důvodu na straně Pronajímatele věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má Nájemce právo na prominutí Ceny nájemného, anebo na slevu z Ceny nájemného nebo snížení Ceny nájemného; své právo musí Nájemce uplatnit u Pronajímatele do konce ujednané doby trvání Smlouvy, jinak zanikne.

10. Následky neplnění povinností

 1. V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoliv peněžitých plateb Pronajímateli je Pronajímatel oprávněn pozastavit dodávky Předmětu nájmu, a to až do vyřešení dané situace. 
 2. V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých plateb Pronajímateli, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 3. V případě prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 4. V případě prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 5. Nájemce je taktéž povinen hradit za každý den prodlení s vrácením Předmětu nájmu denní sazbu Ceny nájemného vypočtenou podle Smlouvy, a to až do dne, kdy dojde k vrácení Předmětu nájmu.
 6. Pronajímatel může požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním každé jednotlivé nesplněné povinnosti ze strany Nájemce v paušální výši 1200 Kč. Právo Pronajímatele na náhradu škody tím není dotčeno. Tento bod VOP se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 7. Pronajímatel je oprávněn si včas nezaplacenou Cenu nájemného, úroky z prodlení, smluvní pokutu, náhradu vzniklé škody či náhradu nákladů vynaložených dle bodu 10.10 těch VOP strhnout z vratné Kauce, pokud byla sjednána ve Smlouvě.
 8. Nájemce má povinnost oznámit poškození, zničení nebo ztrátu Předmětu nájmu bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pokud již uplynula doba trvání Smlouvy, nebo došlo k jejímu ukončení a Nájemce Pronajímateli skutečnosti uvedené v předchozí větě neoznámí, platí dále Cenu nájemného a to i pokud nemohl věc řádně užívat. 
 9. V případě poškození Předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli část částky (přiměřenou k míře poškození) označené v E-shopu u příslušného předmětu nájmu jako „Cena při ztrátě“. Nájemce je přitom odpovědný za způsobenou škodu na věci zjištěnou při vracení Předmětu nájmu i za škodu na Předmětu nájmu zjištěnou následně servisem provedeného bez zbytečného odkladu.  V případě ztráty či zničení předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli částku označenou v E-shopu u příslušného Předmětu nájmu jako „Cena při ztrátě“.
 10. V případě, že Nájemce vrátí Pronajímateli Předmět nájmu ve stavu, jenž bude v rozporu s požadovaným stavem uvedeným v bodu 7.9. těchto VOP, tj. zejména (nikoli však výlučně) Předmět nájmu bude vrácen znečištěný či s chybějícím příslušenstvím, má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci náhradu veškerých nákladů vynaložených Pronajímatelem na uvedení Předmětu nájmu do stavu uvedeného v bodu 7.9 těchto VOP, tj. zejména (nikoli však výlučně) náhradu nákladů vynaložených na čistění Předmětu nájmu a doplnění chybějícího příslušenství. 

11. Vyloučení odpovědnosti

 1. Pronajímatel neodpovídá za újmu vzniklou nesplněním svých povinností ze Smlouvy, pokud k tomuto porušení došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.  Za překážku vzniklou nezávisle na vůli Pronajímatele se považují zejména výluka v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu. Pronajímatel musí existenci takové překážky neprodleně písemně oznámit Nájemci a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění svých povinností. 
 2. Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku porušení povinností Nájemce stanovených touto Smlouvou (včetně těchto VOP). Pronajímatel zejména (nikoli však výlučně) neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku užívání Předmětu nájmu v rozporu s bodem 7.3. těchto podmínek, v rozporu s pokyny, které mu udělil Pronajímatel a/nebo pokud v rozporu s bodem 7.8. těchto VOP Předmět nájmu, jakož i způsob jeho instalace či ukotvení, změní či upraví bez písemného souhlasu Pronajímatele. 
 3. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době předání Předmětu nájmu smluvní strany věděly.
 4. Povinnost k náhradě škody způsobené Pronajímatelem Nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu újmy, kterou je Nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.  
 5. Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout pronajmout Předmět nájmu v případě, že vyhodnotil, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek. 

12. Doba trvání a skončení Smlouvy

 1. Smlouva zásadně trvá po dobu v ní určenou, pokud v ní není stanoveno jinak, nebo z ní přímo nevyplývá, že se jedná o závazek na dobu neurčitou.
 2. Pokud si Nájemce nepřevezme Předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne data sjednaného pro převzetí ve Smlouvě, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo Pronajímatele na náhradu škody odstoupením od Smlouvy není dotčeno.
 3. Pokud je doba trvání Smlouvy delší než 30 dnů nebo se jedná o Smlouvu na dobu neurčitou Pronajímatel i Nájemce májí právo ji vypovědět. Výpovědní doba je 10 dní u Smluv trvajících 30 - 90 dní a 15 dní u Smluv trvajících déle nebo u Smluv na dobu neurčitou.
 4. Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu vždy i bez výpovědní doby, je-li Nájemce v prodlení s uhrazením Ceny nájmu nebo užívá-li Předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí jeho zničení a neuposlechne-li Nájemce předchozí výzvy Pronajímatele, aby tak nečinil. 
 5. Nájemce může Smlouvu vypovědět vždy i bez výpovědní doby, pokud je Pronajímatel v prodlení s dodáním Předmětu nájmu po více jak 3 dny, i přes písemné upozornění Nájemce a Nájemci v souvislosti s tím prokazatelně vzniká škoda.
 6. V jiných případech než stanoví tyto VOP Smlouvu vypovědět nelze.
 7. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech stanovených v těchto VOP nebo zákonem.

13. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Nájemce podléhá příslušným právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Zásady, kterými se zpracování osobních údajů Nájemce řídí, jsou obsaženy  Zásady zpracování osobních údajů.

Reklama

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem 1.  stupně je soud v místě sídla Pronajímatele, to neplatí, je-li Nájemce Spotřebitel.
 2. Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, kde Nájemce je Spotřebitel lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Nájemce Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné  zde.
 3. Nájemce i Pronajímatel potvrzují, že se seznámili se všemi body těchto VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Tyto obchodní podmínky je třeba vykládat v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v době uzavření Smlouvy. Neplatnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek podle právních předpisů nemá za následek neplatnost obchodních podmínek jako celku.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne: 11. 10. 2019

Všeobecné obchodní podmínky - prodej zboží

1.  Vymezení pojmů

Níže uvedené termíny těchto všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží mají význam definovaný v tomto odstavci:

 • Prodávající - společnost Borovka Event s.r.o. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 01400690, DIČ: CZ01400690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21579. Kontakt: info@borovkarental.cz
 • Kupující - každý návštěvník E-shopu (bez ohledu na to, zda je Spotřebitel či Podnikatel).
 • Objednávka - závazný návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva - závazek, jehož obsahem jsou práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího vyplývající z prodeje Zboží (věcí movitých) Prodávajícím a jejich koupě Kupujícím.
 • Zboží - věc movitá, kterou Prodávající podle Kupní smlouvy prodává (případně pouze nabízí prostřednictvím E-shopu) Kupujícímu.
 • Spotřebitel - kupující osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím.
 • Podnikatel - kupující osoba, která není Spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
 • Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) - základní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.
 • Přepravce – osoba odlišná od Prodávajícího zajišťující dopravu Zboží do místa určeného Kupujícím.
 • E-shop – online platforma na internetové adrese www.borovkarental.cz, provozovaná Prodávajícím, na níž Prodávající nabízí (mimo jiné) Zboží k prodeji.

2.  Úvodní ustanovení

2.1      Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni odeslání Objednávky (dále také „OZ“), a závazně upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jako stranami Kupní smlouvy.

2.2      Kupující podáním Objednávky potvrzuje (zaškrtnutím políčka před odesláním nebo předáním Objednávky), že se obeznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Nebyla-li Objednávka Kupujícím provedena prostřednictvím E-shopu, obdrží Kupující VOP jako přílohu potvrzení Objednávky na emailovou adresu, kterou sdělí Prodávajícímu.

2.3      Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou Kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení Kupní smlouvy upřednostněny před VOP. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální Kupní smlouvou, má přednost text individuální Kupní smlouvy. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2.4      Má se za to, že se Kupující s těmito VOP seznámil, pokud došlo k uzavření Kupní smlouvy.

3.  Vznik Smlouvy

3.1      Podáním Objednávky činí Kupující Prodávajícímu závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Při vytvoření Objednávky pomocí formuláře Kupující nejprve vybere Zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby, Kupující následně potvrdí svou Objednávku, čímž ji podá. Objednávka může být učiněna buď písemně, elektronicky prostřednictvím E-shopu Prodávajícího nebo emailem, anebo telefonicky. Objednávku může Kupující změnit po jejím podání pouze v případě, že je o tom Prodávající informován ještě předtím, než odešle potvrzení přijetí Objednávky.

3.2      Zboží nabízené prostřednictvím internetové adresy E-shopu je nabídkou Zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka Zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat Zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží.

3.3      V případě učinění Objednávky elektronicky, prostřednictvím E-shopu, Kupující po učinění Objednávky nejprve obdrží informační email, v němž Prodávající informuje Kupujícího, že mu byla Objednávka ze strany Kupujícího doručena, aniž by však došlo k jejímu závaznému potvrzení ze strany Prodávajícího. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí a Kupující si je vědom toho, že tento informační email není závazným potvrzením přijetí Objednávky, jímž se uzavírá Kupní smlouva dle bodu 3.4. těchto VOP.

3.4      Kupní smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Prodávajícího potvrdí přijetí Objednávky písemně (rovněž elektronicky, na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl v Objednávce) nebo telefonicky. Odchylky v potvrzení Prodávajícího od původní Objednávky se považují za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce jsou považovány za návrh na změnu Kupní smlouvy nebo za žádost o zrušení Kupní smlouvy a provedení nové Objednávky. Pokud Prodávající se změnami souhlasí, vystaví nové potvrzení o přijetí.

3.5      Pokud Prodávající nepotvrdí přijetí Objednávky učiněné v písemné formě do 5 pracovních dnů od jejího doručení (a to elektronicky, na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl v Objednávce, nebo telefonicky), považuje se za zaniklou.

3.6      Kupní smlouva je platně uzavřena i v případě, že se Kupující osobně dostaví do sídla nebo provozovny Prodávajícího, ústně provede Objednávku a Prodávající na místě ústně potvrdí její přijetí nebo Kupující převezme Zboží.

3.7      Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.  Dodací podmínky

4.1      Prodávající se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje odeslat Zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu a bankovním převodem po dokončení Objednávky odešle Zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

4.2      Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Zboží z jakéhokoli důvodu.

4.3      Odesláním objednaného Zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření Objednávky.

4.4      Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému Zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí Zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží.

4.5      Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání Zboží určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

4.6      Při převzetí Zboží od Přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od Přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen.

4.7      Reklamace mechanického poškození Zboží, neodpovídajícího Zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od Přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho Přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní.

4.8      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9   Pokud si Kupující nevyzvedne jím dříve objednané Zboží, Prodávající není povinen mu jakékoli jím nově objednávané doposud neuhrazené Zboží zaslat.

4.10   V případech, kdy součástí závazku Prodávajícího dle Smlouvy je zajištění dopravy Zboží do určitého místa a tuto dopravu zajišťuje Přepravce, je dokladem prokazujícím dodání Zboží doklad Přepravce potvrzený Prodávajícím nebo osobou jím pověřenou.

4.11   Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k tomu, aby Prodávající mohl Zboží dle sjednaných podmínek dodat.

4.12   Je-li součástí závazku Prodávajícího doprava Zboží na místo určené Kupujícím v daný termín a čas (doba plnění), je Kupující povinen předat Prodávajícímu potřebné instrukce v písemné formě (možno i elektronicky) nebo telefonicky v dostatečném předstihu před plněním smluvenou dobou plnění. Součástí instrukcí budou všechny informace nezbytné k dopravě Zboží, zejména pak identifikace osoby, pověřené Kupujícím k převzetí Zboží, identifikace místa vykládky, doba převzetí a specifikace případných omezení (časových a jiných) při převzetí Zboží. V případě, že Prodávající neobdrží tyto instrukce včas, je oprávněn posunout sjednanou dobu plnění, aniž by tím porušil Kupní smlouvu. Pokud budou instrukce neúplné či nepřesné, musí Kupující zaplatit Prodávajícímu škodu z toho vzniklou.

5.  Platební podmínky

5.1      Cena Zboží je uvedena v Kupní smlouvě.

5.2      Cena dopravy Zboží zvolené Kupujícím před dokončením Objednávky je uvedena v Kupní smlouvě.

5.3    Celková kupní cena Objednávky uvedená v Objednávce je uvedena včetně ceny Zboží, ceny dopravy, všech poplatků a daní a zahrnuje i případnou smluvenou dopravu na místo určené Kupujícím v daný termín a čas (dobu plnění), montáž i demontáž, pokud je ujednána v Kupní smlouvě a pokud ji zajišťuje Prodávající nebo jím zvolený Přepravce. To neplatí u Kupních smluv, kde Kupující není Spotřebitel.

5.4     Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby: přes platební bránu, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí od Přepravce. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po konkrétním Kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému Kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

5.5      V případě dodání Zboží Přepravcem je datem zdanitelného plnění den předání Zboží Přepravci, daňový doklad bude Prodávajícímu předán spolu se Zbožím. Kupující bude o odeslání Zboží informován emailem, nebo telefonicky. Daňový doklad může být Kupujícímu rovněž zaslán pouze elektronicky ve formátu PDF, s čím Kupující souhlasí. Prodávající je povinen doručit originál daňového dokladu na adresu sídla, resp. bydliště Kupujícího pouze v případech výslovně uvedených v Kupní smlouvě.

5.6      Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude Objednávka potvrzena a kupní cena Objednávky odečtena z účtu Kupujícího.

5.7      Při volbě platby bankovním převodem uhradí Kupující kupní cenu Objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu (tzn. ve Smlouvě či Objednávce), tj. Zboží bude odesláno Kupujícímu až po připsání kupní ceny Objednávky na účet Prodávajícího. Kupní cena Objednávky se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.8      V případě platby na dobírku při převzetí Zboží od Přepravce si Prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku Přepravce.

5.9   Veškeré změny včetně změn cen v E-shopu jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

5.10   Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

6.  Práva a povinnosti smluvních stran

6.1      Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Zboží převzít a kupní cenu uhradit.

6.2      V případě porušení podmínek Kupní smlouvy nebo VOP Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud OZ nestanoví jinak, Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho Objednávkou, zejména pak náklady na zaslání Zboží, pokud jej Kupující nepřevezme a tyto ještě nebyly ze strany Kupujícího uhrazeny.

6.3      Kupující je povinen zejména při objednávání Zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

6.4      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

6.5      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

6.6      Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

7.  Odpovědnost za vady

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele.

7.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a.     má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,

b.     se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.     Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.     je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6i měsíční lhůty musí Kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

7.4.     Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace Spotřebitele dojde prodávajícímu (viz. § 570 odst. 1 OZ).

7.5.     Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

7.6.     Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady Zboží, kvůli které jej reklamuje.

7.7.     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Prodávajícího a bez jeho zavinění.

7.8.     Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Přednostním způsobem vyřízení reklamace je vrácení kupní ceny.

7.9.     Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující upřednostňuje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Prodávajícího (viz § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

7.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

7.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného Zboží.

7.12. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.

7.13. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

8.  Odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem

8.1.     Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím E-shopu), má Spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. OZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

8.2.     Pokud Spotřebitel v zákonné 14denní lhůtě oznámí Prodávajícímu, že od Kupní smlouvy odstupuje a Zboží zároveň vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využít potvrzení o koupi, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, označení Zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. 

8.3.     V případě, že Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené Zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného Zboží, s čímž Spotřebitel/Kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací Spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude Zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka Prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně Zboží, což tímto Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Pokud se Prodávající rozhodne, že prokazatelně použité či poškozené Zboží akceptuje jako vratku i po proběhnutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, částka vracená Spotřebiteli bude i takovém případě ponížena o částku odpovídající snížené hodnotě ceny vraceného Zboží, s čímž Spotřebitel/Kupující tímto souhlasí.

8.4.     Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 OZ nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. ústenka, rouška, respirátor, apod.), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

8.5.     Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. 

8.6.     Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit mu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.7.     Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

8.8.     Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy, a Zboží vrátí do sídla Prodávajícího, má nárok na náhradu částky odpovídající vynaloženým nákladům na dopravu, pokud mu jím zakoupené Zboží bylo doručeno domů.

8.9.    Cena za zaslání Zboží se vrací pouze při úplném odstoupení od Kupní smlouvy tzn. až poté, co budou vráceny všechny položky v rámci jedné Objednávky.

8.10. V případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má Kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.11. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto Zboží Prodávajícímu, nebude Zboží přijato, případně bude na náklady Spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno Prodávajícím bez nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující tímto souhlasí.

Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

8.12. Prodávající dbá na dostatečnou zásobovanost, přesto může dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané Zboží dodat za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující s takovým postupem pro takový případ tímto souhlasí.

8.13. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného Zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy Zboží, nebo zjistí-li Prodávající, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny Zboží či zvýšení nákladů na přepravu. Kupující s výše uvedeným postupem pro takové případy tímto souhlasí.

8.14. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, resp. s takovým Kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud Kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Kupní smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 OZ.

8.15. Pokud Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu Zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9.  Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Kupujícího Spotřebitele podléhá příslušným právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Zásady, kterými se zpracování osobních údajů Kupujícího Spotřebitele řídí, jsou obsaženy zde.

10.   Závěrečná ustanovení

 

10.1   Případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem prvního stupně je soud v místě sídla Prodávajícího, to neplatí, je-li Kupující Spotřebitel.

10.2   Prodávající neodpovídá za újmu vzniklou nesplněním svých povinností ze Smlouvy, pokud k tomuto porušení došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.  Za překážku vzniklou nezávisle na vůli Prodávajícího se považují zejména výluka v provozu, stávka, epidemie, pandemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (a/nebo EU) včetně antidumpingu. Prodávající musí existenci takové překážky neprodleně písemně oznámit Kupujícímu a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění svých povinností.

10.3   Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku porušení povinností Kupujícího stanovených touto Smlouvou (včetně těchto VOP).

10.4   Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

10.5   Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP nejsou změnou dotčena.

10.6   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.7   Případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, kde Kupující je Spotřebitel lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné zde.

10.8   Kupující i Prodávající potvrzují, že se seznámili se všemi body těchto VOP a že s nimi souhlasí.

10.9   Tyto VOP je třeba vykládat v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v době uzavření Smlouvy. Neplatnost jednotlivých ustanovení VOP podle právních předpisů nemá za následek neplatnost VOP jako celku.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne: 19. 3. 2020