Vyhľadávanie

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.

Do košíku bolo pridané

ks

Zavolajte nám +420 735 170 699

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Borovka Event s.r.o., so sídlom Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, IČO: 014 00 690, (ďalej len "správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (ďalej len "osobné údaje").

Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správca osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu 5 rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.

Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Borovka Event s.r.o., Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, info@borovka.cz.

Spoločnosť Borovka Event s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované, osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiada miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
 6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
 7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Borovka Event s.r.o., so sídlom Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, IČO: 014 00 690, (ďalej len "správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len "osobné údaje").

Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správca osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na dobu 5 rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu.

Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Borovka Event s.r.o., Riegrova 51, 370 01 České Budejovice, info@borovka.cz.

Spoločnosť Borovka Event s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované, osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiada miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujú ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
 6. namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
 7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov.

V Českých Budejoviciach dňa 1. 3. 2019